1. Anvendelse

 

 1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings­betingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Trusted A/S’, CVR-num­mer 25106792, (”Trusted”) salg og levering af produkter, reservedele og til­knyttede ydelser til erhvervskunder.

 

2. Aftalegrundlag

 

 1. Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Trusteds tilbud, ordrebekræftelser og Trusted A/S’ Abonnementsbetingelser det samlede aftalegrundlag om Trusteds salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Trusted udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

 

3. Produkter og reservedele

 

 1. Produkter og reservedele. Produkter og reservedele, som Trusted sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Trusted sælger og leverer reservedele til et produkt i mindst 18 måneder efter, at det er leveret til kunden.

 

4. Pris og betaling

 

 1. Pris. Prisen for produkter og reservedele følger Trusteds gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Trusted bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.
 2. Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser senest 14 dage efter levering, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
 3. Du kan betale med Visa, Visa/dankort, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Direct og Maestro, i følgende valutaer: DKK, SEK, NOK, EUR, GBP og USD.
 4. Pengene bliver først trukket på kundens kort når varen er sendt fra vores lager.

 

5. Forsinket betaling

 

 1. Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Trusted er uden ansvar for, har Trusted ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.
 2. Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Trusted, har Trusted ud over rente efter pkt. 1 ret til at: ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

 

 1. Tilbud. Trusteds tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Trusted i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Trusted, medmindre Trusted meddeler kunden andet.
 2. Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter, reservedele eller tilknyttede abonnement til Trusted skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt, reservedel eller ydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) Pris, (vi) Betalingsbetingelser, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, og (ix) Leveringsbetingelser.
 3. Ordrebekræftelser. Trusted tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kundens e-mailadresse senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren, hvorefter bestillingen hos Trusted er bindende.
 4. I forbrugerforhold er der fortrydelsesret ved onlinebestillinger, hvorefter kunden har ret til at fortryde en bestilling i op til 14 dage fra bestillingen.
 5. Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Trusteds skriftlige accept.
 6. Uoverensstemmende vilkår. Hvis Trusteds bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Trusted skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering

 1. Leveringsbetingelse. Trusted leverer alle solgte produkter og reservedele i henhold til ”EXW”, Incoterms 2010, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen.
 2. Leveringstid. Trusted leverer alle solgte produkter og reservedele til den tid, der fremgår af Trusteds ordrebekræftelse. Trusted har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.
 3. Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter og reservedele ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Trusted. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Trusted, kan den ikke senere gøres gældende.

 

8. Forsinket levering

 1. Meddelelse. Hvis Trusted forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Trusted kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
 2. Ophævelse. Hvis Trusted undlader at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 45 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 30 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Trusted. Såfremt der er sket delvis levering, kan kunden dog alene ophæve købet af den del af ordren, der er forsinket (delvis ophævelse). Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

 

9. Garanti

 

 1. Garanti. Trusted garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 12 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 12 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 18 måneder fra oprindelig levering.
 2. Undtagelser. Trusteds garanti omfat­ter ikke sliddele såsom batterier og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installa­tion, brug eller vedligeholdelse i strid med Trusteds instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Trusted, og (iv) andre forhold, som Trusted er uden ansvar for.
 3. Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Trusted. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Trusted, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Trusted de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Trusted beder om.
 4. Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Trusted har modtaget meddelelse fra kun­den om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Trusted kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Trusted. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Trusted. Trusted bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.
 5. Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Trusted har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Trusted fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.
 6. Ophævelse. Hvis Trusted undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Trusted har givet meddelelse til kunden efter pkt. 4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 45 dage, kan kunden ophæve købet af den del af ordren, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Trusted. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

 

10. Ansvar

 

 1. Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
 2. Produktansvar. Trusted er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Trusted, i det omfang Trusted måtte ifalde produktansvar herudover.
 3. Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Trusteds ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 10 % af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Trusted netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegræns­ningen gælder ikke, hvis Trusted har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
 4. Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Trusted ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
 5. Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Trusted ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Trusteds kontrol, og som Trusted ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 

11. Immaterielle rettigheder

 

 1. Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Trusted.
 2. Krænkelse. Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Trusted for egen regning: (i) sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter eller reservedele, (ii) ændre de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker, (iii) erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 20 % pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anled­ning af produkters, reservede­les eller tilknyt­tede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

 

12. Fortrolighed

 

 1. Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Trusteds erhvervshemmeligheder eller andre oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
 2. Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Trusteds fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
 3. Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

 

13. Lovvalg og værneting

 

 1. Lovvalg. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
 2. Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved Retten i Horsens.