1 Gældende abonnementsvilkår

 1. Abonnementsbetingelserne gælder pr. 1. januar 2015 for alle Trusted A/S’, CVR-nr. 25106792 (”Trusted”) abonnementer for Trusteds trackingenheder.
 2. Abonnementsbetingelserne kan ændres med 3 måneders varsel til udgangen af en abonnementsperiode.

2 Tracking

 1. Abonnementsvederlaget dækker tracking af Trusted trackingenheder gennem anvendelse af Trusteds IT-system.
 2. Tracking er aktiv når betaling Trusted har modtaget abonnementsvederlaget.

3 Eftersøgning

 1. Eftersøgning af et bortkommet objekt med en Trusted trackingenhed er ikke omfattet af abonnementet.
 2. Såfremt abonnenten ønsker, at Trusted bistår med eftersøgning, faktureres dette særskilt i henhold til Trusteds til enhver tid gældende prisliste.

4 Vedligeholdelse

 1. Vedligeholdelse af Trusted trackingenheder som følge af almindelig brug – herunder fejlretning og udskiftning af batteri og slidte eller defekte dele, betales af abonnenten. Reparationer på trackingenheden må alene udføres af Trusted.
 2. Omkostninger til ændring eller modifikation af Trusted trackingenheder, som er en konsekvens af påbud fra eller foranstaltninger foretaget af offentlig myndighed eller teleselskaber, kan af Trusted faktureres til abonnenten.

5 Abonnementsbetaling

 1. Tracking abonnementsvederlaget betales årligt forud fra den dag Trusted trackingenheden er aktiveret i forbindelse med installation, med mindre andet er skriftligt aftalt.
 2. Betaling af Tracking abonnementsvederlaget sker i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Regulering af abonnementsvederlag sker én gang årligt pr. 1/1.
 3. Abonnementer forfalder til betaling senest senest 8 dage efter fakturadato.
 4. Hvis abonnenten undlader at betale en faktura, har Trusted ret til betaling af rente af det forfaldne beløb på 1% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

6 Ansvar

 1. Trusteds ansvar følger dansk rets almindelige erstatningsregler, med de begrænsninger, der følger af nærværende abonnementsbetingelser.
 2. Trusted er i intet tilfælde ansvarslig for følgeskader eller indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
 3. Trusted påtager sig intet ansvar for skader som følge af fejl ved de af teleselskabernes leverede dele, signaloverførslen eller telefontrafikken.
 4. Trusted påtager sig intet ansvar for skader, der kan henføres til strejke eller lockout, importforbud, uroligheder, krig o.lign.
 5. Trusted kan ikke gøres ansvarlig for skader eller tab, der kan henføres til ydelser i forbindelse med denne abonnementsaftale eller med direkte konstaterbare produktfejl.
 6. Trusted er ikke ansvarlig for, at et bortkommet objekt kan spores og genfindes.
 7. Skader som abonnenten ønsker at gøre Trusted ansvarlig for, skal meddeles til Trusted senest 8 dage efter skadedatoen.
 8. Abonnenten har selv ansvar for, at trackingenheden fungerer og skal med jævne mellemrum teste om trackingenheden melder ind i Trusted IT-system. Hvis enheden ikke virker skal det straks meddeles til Trusted.

7 Overdragelse

 1. Abonnementet kan overdrages til anden abonnent efter forudgående aftale med Trusted. I forbindelse hermed vil Trusted opkræve et administrationsgebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

8 Opsigelse

 1. Trusted trackingabonnement er bindende for såvel abonnenten som for Trusted for en periode af 1 år efter abonnementsaftalens indgåelse og kan derefter opsiges skriftligt af begge parter med 3 måneders varsel til en abonnementsperiodes udløb.
 2. Såfremt abonnementet ikke er skriftligt opsagt inden 3 måneders varsel til en abonnementsperiodes udløb, fornys abonnementet automatisk 1 år ad gangen, medmindre det er opsagt i overensstemmelse med pkt. 1.

9 Misligholdelse

 1. Erlægges betalingen ikke rettidigt i overensstemmelse med pkt. 5, er Trusted berettiget til straks at hæve abonnementsaftale og afbryde signalforbindelsen til trackingenheden.
 2. Såfremt Trusted ophæver abonnementsaftale, er abonnenten forpligtet til at betale alle ubetalte ydelser samt rykkergebyr, renter og evt. advokatsalær, for perioden frem til det tidspunkt, hvor abonnenten kunne have opsagt kontrakten i overensstemmelse med pkt. 8. Endvidere er abonnenten forpligtet til at betale erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
 3. Som misligholdelse vil også gælde bevisligt fejlagtige oplysninger samt fejlagtig anvendelse af systemet, der kan skade andre brugere.

10 GSM SIM-kort

 1. Trusted trackingenheder anvender GSM-mobilnettet til sporing af trackingenhedens lokation. Trackingenhederne har et indbygget GSM SIM-kort anvender services, der er udbudt af en ekstern teleudbyder.
 2. Nærværende abonnementsbetingelser er underlagt de abonnementsvilkår, som den af Trusted til enhver tid benyttede teleudbyder måtte fastsætte.
 3. Trusted forbeholder sig retten til frit at vælge teleudbyder under hensyn til, hvad der efter Trusteds frie skøn vurderes at være mest fordelagtigt for såvel Trusted som Trusteds til enhver tid værende abonnenter.
 4. Teleudbyderens abonnementer omfatter tilslutning til det offentlige GSM mobiltelefonnet med adgang til grundlæggende GSM tjenester og dertil hørende serviceydelser indenfor det af teleudbyderens til enhver tid værende dækningsområde.
 5. I forbindelse med levering af Trusted trackingenheder er der leveret et isat SIM-kort, der er monteret i Trusted trackingenheden. Kortet må ikke fjernes fra Trusted trackingenheden. Hvis kortet beskadiges, skal Trusted straks underrettes.Trusted vil efter anmodning fremsende nyt SIM-kort eller ombytte SIM-kortet ved indlevering af Trusted trackingenheden mod betaling af gebyr. Trusted skal efter anmodning have fremsendt det beskadigede kort eller Trusted trackingenheden. Hvis kortet bortkommer under vejs underrettes Trusted straks. SIM-kortet er teleudbyderens ejendom. Kortet skal destrueres af kunden straks efter, at teleudbydeen har fremsat krav herom samt ved abonnements ophør. Kunden hæfter for betaling af alle beløb, der registreres i forbindelse med brug af kortet indtil dette er destrueret.
 6. Teleudbyderen forbeholder sig ret til at indføre sådanne ændringer, som anses for nødvendige af hensyn til den tilfredsstillende drift af teleudbyderens mobiltelefonnet. Ugunstige forhold kan i visse tilfælde medføre, at nettet falder ud. Teleudbyderen og Trusted er uden ansvar for tab, ulemper eller skade som følge af forbrydelse eller forstyrrelser på telefonforbindelse med GSM-tjeneste.
 7. Fejl på tilsluttet udstyr, der giver anledning til forstyrrelser eller ulemper for driften af nettet, skal straks afhjælpes. Eventuelle udgifter forbundet hermed er teleudbyderen og Trusted uvedkommende.
 8. Abonnementet og anvendelse af SIM-kortet er underlagt den Trusted til enhver tid gældende prisliste. Gældende prisliste kan rekvireres. Teleudbyderen og Trusted påtager sig intet ansvar for dækning, kvalitet, sikkerhed, udbud af tjenester m.v. i udenlandske mobiltelefonnet. Endvidere påtager teleoperatøren og Trusted sig intet ansvar for udenlandske udbyderes brug af abonnenternes data.
 9. Det beløb som kunden skal betale til Trusted, fremgår af fakturaen. Fakturaen er forfalden til betaling efter nærmere påtegnelse på fakturaen. Fakturaen skal betales i DKK til det pengeinstitut, der anvises på fakturaen. Betalingen anses som foretaget, når beløbet er til rådighed på Trusted’s konto i pengeinstitut. Hvis kunden vil gøre gældende, at der er fejl på fakturaen, skal dette angives senest 3 dage efter at fakturaen er modtaget. Sker dette ikke, taber kunden sin ret til at lave indsigelser mod fakturabeløbet.

11 Opsigelse

 1. Abonnementsperioder løber i 12 måneder ad gangen. 30 dage før udløb af hver 12 måneders abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk til en ny 12- måneders periode medmindre, abonnementet opsiges i henhold til det under pkt. 11.2 nedenfor anførte.
 2. Opsigelse af abonnement Abonnementet kan til enhver tid opsiges fra kundens side. Da abonnementsperioden løber i 12 måneder ad gangen, som fornys automatisk 30 dage før udløb af hver 12-måneders periode, skal en opsigelse for at være gyldig være modtaget af Trusted senest 30 dage inden udløbet af en 12-måneders abonnementsperiode. Eventuelt forudbetalt abonnement tilbagebetales ikke. Er opsigelsen ikke sket rettidigt, er kunden forpligtet til at betale abonnementsafgiften for den følgende 12-måneders periode. Opsigelse kan ske online ved henvendelse til Trusted supporten, som via e-mail vil bekræfte opsigelsen. Mailen sendes til den e-mailadresse, som står registeret under abonnementets kontaktoplysninger. Opsigelse kan alternativt også ske pr. brev i underskrevet tilstand.

12 Særlige forhold

 1. Teleoperatøren forbeholder sig ret til at ændre numre, installationer og øvrige forhold, når det er påkrævet af hensyn til GSM mobiltelefonnettets trafik, drift og tekniske forhold.

13 Lovvalg og værneting

 1. Nærværende abonnementsbetingelser er i alle henseender underlagt dansk ret.
 2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med nærværende abonnementsbetingelser, skal afgøres ved Retten i Horsens.